People > Gian Paolo Venier’s Design Timeline

Nupur Sarvaiya, Aditi Sharma Maheshwari, Tasneem Merchant and Nishita Fiji

JUL 28, 2020 | By Nupur Sarvaiya, Aditi Sharma Maheshwari, Tasneem Merchant and Nishita Fiji